Logo Flowpay

Podmínky užívání

I) ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Provozovatelem webových stránek www.flowpay.io (dále též „internetové stránky“) je společnost FLOWPAY s.r.o., IČO: 09770747, se sídlem Rooseveltova 613/38, Bubeneč, 160 00 Praha 6, společnost zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 342283 (dále též „provozovatel“).

2. Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z práv k duševnímu vlastnictví k vlastnímu obsahu internetových stránek, včetně textu a jejich designu, logu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto internetových stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách.

3. Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek (dále též „podmínky užívání“). Internetové stránky jsou bezplatně veřejně přístupné, jakož i mají či mohou mít uživatelskou část a jejich užívání se řídí těmito podmínkami užívání.


II) PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

1. Každý, kdo přistupuje k internetovým stránkám, je jejich uživatelem (dále též „uživatel“) ve smyslu těchto podmínek užívání.

2. Uživatel se zavazuje, že se při používání internetových stránek bude řídit platnými právními a jinými předpisy, dobrými mravy a těmito podmínkami užívání a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

a) zasahovat do bezpečnosti, technické stránky nebo obsahu internetových stránek nebo je jinak zneužívat,

b) zasahovat do používání internetových stránek ze strany jiných uživatelů,

c) využívat internetových stránek pro rozesílání nevyžádaných zpráv, řetězových zpráv apod.,

d) zasílat na internetové stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy,

e) vytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů

f) pokoušet se získat neoprávněně přístup k těm částem internetových stránek, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti,

g) šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy.


III) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELŮ A COOKIES

1. Ochrana osobních údajů uživatelů je upravena v Ochraně soukromí.

2. Pravidla pro soubory „cookies“ a způsoby jejich používání najdete na www.flowpay.io v nastavení souborů cookie.


IV) OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

1. Provozovatel může kdykoliv a bez předchozího upozornění provádět změny na internetových stránkách.

2. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním internetových stránek.

3. Obsah internetových stránek má informativní charakter, nevyplývá-li z kontextu jinak (např. ze smlouvy o úvěru apod.). Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na internetových stránkách, s výjimkou těchto podmínek či smlouvy o podnikatelském úvěru, nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, nevyplývá-li z kontextu jinak nebo nebude-li v jednotlivých případech uvedeno jinak.

4. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah internetových stránek patřících třetím stranám, které lze navštívit prostřednictvím internetových stránek.

5. Provozovatel rovněž nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakoukoli třetí stranou prostřednictvím internetových stránek.


V) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto podmínky užívání je provozovatel oprávněn kdykoliv změnit.

2. Tyto podmínky jsou vyhotoveny v češtině. Uživatel je srozuměn a souhlasí s tím, že tam, kde provozovatel vyhotovuje či poskytuje překlad české jazykové verze podmínek užívání, je tento překlad pouze informativní a v případě rozporů mezi jazykovými verzemi má přednost vždy česká verze podmínek užívání

3. Tyto podmínky užívání jsou účinné od 1.10. 2021.

© 2021 Flowpay. All rights reserved.