top of page

Proč je důležité mít kvalitní finanční plán podniku a jak ho vytvořit?


Finanční plánování je klíčovým faktorem pro úspěch a udržitelnost každého podniku. Nezávisle na tom, zda jde o malou start-up firmu nebo zavedenou společnost, správně sestavený finanční plán je klíčovým prvkem pro dosažení pozitivního cash flow a finanční stability.

Pozitivní cash flow, tedy situace, kdy jsou příjmy vyšší než výdaje, je pro podnikání nezbytný. Bez dostatečného toku peněz nemůže firma udržovat běžný provoz, investovat do rozvoje a růstu či čelit nečekaným výdajům. A právě finanční plán je klíčovým nástrojem, který nám umožňuje dosáhnout a udržet pozitivní cash flow.

V tomto článku se zaměříme na důležité kroky a strategie pro vytvoření efektivního finančního plánu. Prozkoumáme, jak správně zhodnotit finanční situaci podniku, stanovit konkrétní a dosažitelné finanční cíle a jak se připravit na nečekané události a rizika. Dále si ukážeme, jak efektivně sladit jednotlivé části plánu a provést ho do praxe. A konečně, podíváme se na důležitost pravidelného monitorování, vyhodnocování a aktualizace finančního plánu.

 

Proč je důležité mít finanční plán?

Finanční plán je jakousi mapou, která vám ukazuje, kam směřujete a jak tam dojít. Při podnikání je toto plánování obzvláště důležité, protože existuje mnoho proměnných, které mohou ovlivnit váš cash flow. Patří sem sezonní fluktuace, změny na trhu, konkurence a další faktory, které je třeba zvážit. Proč tedy dbát na funkční finanční plánování?


1. Přehled o finanční situaci:

Finanční plán poskytuje podnikatelům důkladný přehled o aktuální finanční situaci jejich podniku. Tento přehled zahrnuje předpokládané příjmy, náklady, investice a zisky. Pomocí finančního plánu mohou podnikatelé sledovat, zda jejich podnik dosahuje stanovených finančních cílů a ziskovosti. Díky tomu mají podnikatelé lepší kontrolu nad svými financemi a mohou lépe reagovat na případné změny na trhu.

2. Podpora strategického rozhodování:

Finanční plán slouží jako nástroj pro strategické rozhodování. Pomáhá podnikatelům identifikovat silné a slabé stránky jejich podnikání a zvážit různé možnosti rozvoje. Na základě finančního plánu mohou podnikatelé naplánovat investice do nových projektů, rozšíření podniku nebo optimalizaci nákladů. Díky tomu mohou zvýšit efektivitu svého podnikání a dosáhnout konkurenční výhody na trhu.

3. Zajištění finanční stability:

Finanční plán umožňuje podnikatelům plánovat a připravit se na budoucí finanční výzvy a nečekané události. Díky přehledu o příjmech a výdajích mohou podnikatelé lépe odhadnout svou platební schopnost a zajistit dostatečnou likviditu. To jim umožní vyrovnat se s potenciálními finančními problémy a minimalizovat finanční rizika.

4. Získání finančních zdrojů:

Pro získání finančních prostředků od investorů, bank nebo jiných zdrojů je důležité mít kvalitní finanční plán. Potenciální investoři a věřitelé budou chtít vidět jasnou a realistickou strategii, jak bude podnik dosahovat zisku a splácet dluhy. Kvalitní finanční plán zvyšuje důvěryhodnost podnikatele a usnadňuje získání potřebných finančních zdrojů.

5. Kontrola nad výdaji:

Finanční plán pomáhá podnikatelům udržovat kontrolu nad svými výdaji. Stanovení jasných rozpočtových cílů a sledování nákladů umožňuje podnikatelům identifikovat oblasti, kde mohou provádět úspory a zlepšit efektivitu. Díky tomu mohou lépe hospodařit s finančními prostředky a optimalizovat výkonnost svého podnikání.

 


Jak vytvořit kvalitní finanční plán?


1. Zhodnoťte vaši finanční situaci: Prvním krokem je důkladné zhodnocení finanční situace podniku. To zahrnuje shromáždění a analyzování všech relevantních finančních údajů. Měli byste se zaměřit na následující body:

  • Přehled o aktivech a pasivech: Zjistěte, jaká aktiva má váš podnik (např. zásoby, zařízení, nemovitosti) a jaké jsou vaše závazky (např. úvěry, půjčky).

  • Cash flow: Sledujte pohyb peněz do podniku (příjmy) a ven z podniku (výdaje). Zjistěte, zda je váš cash flow pozitivní nebo negativní.

  • Ziskovost: Analyzujte, zda váš podnik dosahuje zisku. Zkoumejte čistý zisk po odečtení všech nákladů od celkových příjmů.

  • Likvidita: Posuďte, jak snadno můžete převést svá aktiva na hotovost, pokud byste to potřebovali.

  • Dluhy a závazky: Zjistěte, kolik dluhů má váš podnik a jaká je splatnost.


2. Zkontrolujte svůj byznys plán:

Vytvořte si přehled o vašem byznys plánu a zahrňte do něj všechny důležité finanční informace. Byznys plán by měl obsahovat vaše předpoklady ohledně příjmů a nákladů, stanovené cíle a strategii růstu. Ověřte, zda byznys plán odpovídá realitě a je proveditelný.


3. Stanovte si konkrétní finanční cíle:

Definujte konkrétní finanční cíle, kterých chcete dosáhnout. Mějte na paměti, že cíle by měly být měřitelné, dosažitelné a realistické. Příkladem finančních cílů může být dosažení určitého zisku, snížení nákladů, zvýšení obratu nebo získání dodatečného financování.


4. Zhodnoťte rizika a připravte se na nečekané události:

Prověřte možná rizika, která by mohla ovlivnit vaše finanční plánování. Patří sem změny na trhu, ekonomické výkyvy, konkurence nebo problémy se zásobami. Připravte si plán, jak budete čelit těmto rizikům a jak minimalizovat jejich dopad na váš podnik.


5.Dejte dohromady a implementujte finanční plán:

Na základě vašeho zhodnocení finanční situace a stanovených cílů sestavte konkrétní finanční plán. Zahrňte do něj strategie pro dosažení stanovených cílů, včetně návrhů na zlepšení cash flow, snižování nákladů a zvyšování příjmů. Implementujte plán do praxe a začněte sledovat jeho výkonnost.


6. Monitorujte, vyhodnocujte, aktualizujte:

Pravidelně sledujte a vyhodnocujte výkonnost vašeho podniku ve srovnání s finančním plánem. Sledujte cash flow, ziskovost a další klíčové ukazatele výkonnosti. Pokud zjistíte nějaké odchylky, aktualizujte svůj finanční plán a přijměte potřebná opatření k dosažení stanovených cílů.


Dvakrát měř jednou řež! V případě, že již máte vytvořen finanční plán, je dobré ověřit jeho životaschopnost v čase. Pokud chcete dosáhnout úspěchu a udržitelného růstu, je nezbytné, aby vaše cíle byly reálné a dosažitelné, proto se určitě raďte s odborníkem a nenechávejte nic náhodě.

Comments


bottom of page