top of page

Jak zvýšit ziskovost firmy díky finančnímů plánování? 


Pro mnoho podnikatelů představuje budování firmy nejen vášeň, ale také výzvu. Růst podnikání je často spojen s řadou emocí, avšak při finančních rozhodnutích je klíčové zachovat racionální přístup. Pro to abychom mohli pracovat na zvýšení zisku společnosti musíme nejdříve reálnou ziskovost znát.


Ukazatele ziskovosti, jako je ROE, ROA, ROCE a ROI, spolu s pečlivým finančním plánováním, mohou být klíčovými nástroji pro financování růstu podnikání a dosažení dlouhodobých cílů.


Význam Ziskovosti

Ziskovost, neboli výnosnost, je základním finančním ukazatelem, který vyjadřuje efektivitu využívání investovaných prostředků a dosaženého zisku. Jedná se o klíčový faktor při financování růstu podnikání, neboť poskytuje jasné informace o výkonnosti firmy a možnostech dalšího rozvoje.


Role Finančního Plánování

Správně navržený finanční plán je základem úspěšného hospodaření s penězi a případného financování růstu podnikání. Finanční plán obsahuje strategie a cíle spojené s financováním a alokací zdrojů, což umožňuje podnikatelům efektivně plánovat své kroky a dosahovat dlouhodobých cílů.


Finanční plán poskytuje podnikatelům jasný rámec pro řízení financí a optimalizaci využití zdrojů. Zahrnuje analýzu současné finanční situace, stanovení cílů, identifikaci finančních potřeb pro růst a strategie jejich uskutečnění. Díky pečlivému finančnímu plánování mohou podnikatelé lépe porozumět svým finančním potřebám a efektivněji řídit proces financování růstu podnikání.


Výpočet Ziskovosti a Finanční Plánování

Klíčové ukazatele ziskovosti, jako je ROE, ROA, ROCE a ROI, jsou důležité nástroje pro posouzení finančního výkonu firmy a stanovení vhodných strategií financování růstu podnikání. Jejich výpočet zahrnuje analýzu výkazu zisku a ztráty, rozvahy a dalších relevantních finančních informací. S těmito ukazateli a pečlivě navrženým finančním plánem mohou podnikatelé efektivněji plánovat a řídit svůj růst.1. Return on Investment (ROI) - Rentabilita investic

Co je to ROI?


ROI měří návratnost nebo ztrátovost investovaných peněz do podnikání.

Tento ukazatel nám umožňuje vyhodnotit, jak dobře jsou investice využívány a jaká je jejich efektivita.


Jak se počítá ROI?

Vzorec pro výpočet ROI je poměr čistého zisku k celkovým investovaným nákladům.

Výsledek se obvykle vyjadřuje jako procento.


2. Return on Assets (ROA) - Rentabilita aktiv

Co je to ROA?


ROA vyjadřuje celkovou efektivitu firmy využívající veškerý kapitál (vlastní i vložený).


Jak se počítá ROA?

ROA se vypočítá jako poměr čistého zisku k celkovým aktivům firmy.

Výsledek se obvykle vyjadřuje jako procento.


3. Return on Equity (ROE) - Rentabilita vlastního kapitálu

Co je to ROE?


ROE je klíčovým ukazatelem pro vlastníky firmy, který ukazuje, jaká je návratnost vlastního kapitálu.


Jak se počítá ROE?

ROE se vypočítá jako poměr čistého zisku k vlastnímu kapitálu firmy.

Výsledek se obvykle vyjadřuje jako procento.


4. Return on Capital Employed (ROCE) - Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu

Co je to ROCE?


ROCE ukazuje, jak efektivně firma hospodaří s dlouhodobě využívanými zdroji.


Jak se počítá ROCE?

ROCE se vypočítá jako poměr čistého zisku k dlouhodobě investovanému kapitálu.

Výsledek se obvykle vyjadřuje jako procento.


5. Další ukazatele

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes): Tento ukazatel vyjadřuje provozní zisk firmy před odečtením daně a úroků.

ROS (Return on Sales): ROS měří, kolik korun čistého zisku přinese jedna koruna tržeb.

ROC (Return on Costs): ROC vyjadřuje poměr celkových nákladů k zisku.


Proč je dobré zahrnout ukazatele ziskovosti do finančního plánu firmy před žádostí o financování?

Znalost ukazatelů ziskovosti umožňuje podnikatelům posoudit finanční zdraví své firmy. Díky tomu vědí, jak dobře firma využívá své zdroje a jakou míru ziskovosti dosahuje. 

Zároveň díky finančnímu plánu obohacenému o ukazatele ziskovosti podnikatel ví kolik přesně potřebuje peněz a zda si je může dovolit splácet.


Financování Růstu Podnikání

Financování růstu podnikání hraje klíčovou roli ve zajištění trvale udržitelného rozvoje a konkurenceschopnosti podniku. Je to proces, který umožňuje firmám financovat nové projekty, rozšiřovat své aktivity a dosahovat dlouhodobých strategických cílů. Zde je několik důležitých aspektů, které ilustrují význam financování růstu podnikání:


Podpora Rozvoje a Inovací

Finanční podpora rozvoje a inovací vede k zlepšování produktů a služeb. Tímto způsobem mohou firmy lépe reagovat na změny v trhu a udržovat si konkurenční výhodu.


Šíření na Nové Trhy

Financování expanze umožňuje firmám rozšířit prodej prodej svých produktů na nové trhy, jak domácí, tak mezinárodní. Investice do nových lokalit a geografické rozšíření umožňují firmám dosáhnout nových zákazníků a zvýšit svůj tržní podíl.


Zvyšování Kapacity a Produktivity

Financování růstu podnikání umožňuje firmám investovat do rozšíření své výrobní kapacity, modernizace zařízení a technologií, a tím zvyšovat produktivitu a efektivitu svých operací. To může vést k nižším nákladům a zvýšení ziskovosti.

Comments


bottom of page