top of page

Proč využívat vlastní zdroje na provoz podnikání, když můžete využít externích peněz? 

Společnosti FLOWPAY Financial s.r.o., IČO: 09969241, se sídlem Rooseveltova 613/38, Bubeneč, 160 00 Praha 6, společnost zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 345308 (dále též jako „My“ nebo „Naše společnost“).

 

V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o našich zákaznících a uživatelích našich služeb, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva. 

Tyto zásady jsou zpracované v souladu s právními předpisy ohledně zpracování osobních údajů, zejména zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále též jako „Zákon“) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též jako „GDPR“). 

 

I) Úvodní ustanovení a vymezení základních pojmů 

 1. Naše společnost je povinnou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „AML zákon“), a dle tohoto zákona je povinna provádět opatření podle tohoto zákona a dalších předpisů, mimo jiné provádět identifikaci a kontrolu klienta. Za tímto účelem je povinna shromažďovat a uchovávat osobní údaje klienta a pořizovat kopie dokladů, z nichž tyto údaje ověřila.
   
 2. Vzhledem k tomu, že nám poskytujete Vaše osobní údaje, máme vůči Vám postavení správce Vašich osobních údajů. 
   
 3. Termíny "správce", "zpracovatel", "osobní údaje", "zpracování" použitá v tomto textu je třeba vykládat v kontextu GDPR: 

Správcem se ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. 

Zpracovatelem se ve smyslu čl. 4 odst. 8 GDPR fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce. 

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, (tj. o subjektu údajů). 

Zpracováním osobních údajů se ve smyslu čl. 4 odst. 2 GDPR myslí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

 

II) Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje? 

1. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účely, o kterých jste byli Naší společností informováni. To, jaké osobní údaje zpracováváme a za jakými účely, záleží na tom, jakým způsobem jste nám osobní údaje sdělili. Máte možnost nám osobní údaje sdělit následujícími způsoby:

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů 

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů, zejména prostřednictvím emailu a sociálních sítí. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde: 

Účel: Vyřízení a evidence Vašich požadavků, prokazování, že jsme Váš požadavek přijali a vyřídili, např. když u nás touto cestou vytvoříte. 

Rozsah zpracovávaných informací: Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, záznamy o Vašich požadavcích a proběhlé komunikaci.

Právní titul: Oprávněný zájem spočívající v možnosti zůstat s Vámi v kontaktu.

Doba zpracování: Po dobu trvání oprávněného zájmu, maximálně však po dobu 3 let od posledního komunikace objednávku či uplatníte reklamaci.

Proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku (viz čl. IV. odst. 9.). 

 

 

 

 

Při sjednávání a poskytování úvěrového financování prostřednictvím našeho systému „FLOWPAY“

Vaše osobní údaje, které jste nám sdělili při sjednávání úvěru v našem systému „FLOWPAY“ a některé další údaje o Vás uvedené v tabulce níže, zpracováváme v rozsahu, za účelem:

Účel: Vytvoření nabídky našich produktů šitých Vám na míru, na základě Vámi projeveného zájmu o naše produkty. Poskytování úvěrového financování Vašeho podnikání prostřednictvím našeho systému FLOWPAY včetně plnění povinností dle AML zákona.

Rozsah zpracovávaných informací: Jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, místo a stát narození, pohlaví, trvalé bydliště, státní občanství, emailová adresa, telefonní číslo, bankovní účet fyzické osoby podnikající, IČO a sídlo fyzické osoby podnikající, fotokopie dokladu totožnosti.

Právní titul: Oprávněný zájem spočívající v možnosti nabídnou Vám naše produkty, zejména poskytnutí úvěrového financování na základě Vašeho zájmu o naše produkty. Nezbytnost pro splnění smlouvy a identifikace klienta dle AML zákona a oprávněný zájem Naší společnosti na ověření totožnosti za účelem distančního uzavření smlouvy o podnikat. úvěru a identifikace klienta fyzické osoby nebo fyzické osoby zastupující klienta.

Doba zpracování: Po dobu 10 let od ukončení smlouvy, nebo po dobu 3 let od posledního komunikace s Vámi v případě, že smlouva nebude uzavřena.

Pokud se rozhodnete využít našeho úvěrového financování, jsou tyto údaje nezbytné k tomu, abychom mohli uzavřít smlouvu o podnikatelském úvěru,abychom mohli dodržovat povinnosti, které nám stanovuje AML zákon, a dále pro účely plnění smlouvy. 

 

Při oslovování s nabídkami našich produktů a služeb vč. nabídek na míru 

Chceme s Vámi udržovat další kontakt. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde: 

Účel: Oslovování s našimi nabídkami produktů a služeb, vč. nabídek na míru.

Rozsah zpracovávaných informací: Jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, záznamy o Vašich požadavcích a proběhlé komunikaci, historie objednávek našich produktů a služeb.

Právní titul: Oprávněný zájem spočívající v možnosti zůstat s Vámi v kontaktu a zasílat Vám speciální nabídky určené pro Vás.

Doba zpracování: Po dobu trvání oprávněného zájmu, maximálně však po dobu 3 let od posledního přihlášení.

Pokud jde o oslovování s našimi nabídkami produktů a služeb, vč. nabídek na míru, budeme rádi, když s Vámi budeme moci být v kontaktu. Proto, abychom Vám neposílali nabídky, které Vás nezajímají, můžeme využívat informace z našich záznamů o Vašich požadavcích a proběhlé komunikaci. 

Zároveň Vás však nechceme tímto obtěžovat, proto máte možnost postupem uvedeným níže a zároveň v rámci každého e-mailu, co Vám zašleme, zasílání obchodních sdělení vyloučit (viz čl. IV. odst. 9.). 

Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení máte právo vyslovit námitku, na základě které ihned se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestaneme. 

 

Při oslovování s nabídkami produktů a služeb našich obchodních partnerů, vč. nabídek na míru 

Rádi bychom Vás oslovovali s obchodními sděleními, jejichž obsahem budou newslettery a nabídky produktů a služeb našich obchodních partnerů, vč. nabídek přímo Vám na míru. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde: 

Účel: Oslovování s nabídkami produktů a služeb, vč. nabídek na míru, našich obchodních partnerů Naší společnosti.

Rozsah zpracovávaných informací: Jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, záznamy o Vašich požadavcích a proběhlé komunikaci, historie objednávek našich produktů a služeb.

Právní titul: Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasláním obchodních sdělení.

Doba zpracování: Do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních nabídek.

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, tyto údaje jsou však nutné pro to, abychom Vám mohli zasílat naše obchodní sdělení s nabídkou produktů či dalších služeb našich obchodních partnerů, vč. nabídek přímo Vám na míru. 

Proto, abychom Vám neposílali nabídky, které Vás nezajímají, můžeme využívat informace z našich záznamů o Vašich požadavcích a proběhlé komunikaci. 

Máte právo souhlas se zpracováním osobních údajů vždy odvolat, a to postupem uvedeným níže v článku IV. odst. 2. 

 

III) Komu osobní údaje předáváme? 

  1. Vaše osobní údaje jsme oprávněni předat dalším subjektům (zpracovatelům), se kterými uzavřeme smlouvu o zpracování osobních údajů. Předem nevíme, komu budeme osobní údaje poskytovat. Proto zde uvádíme kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání Vašich osobních údajů dojít: 

 • Příjemce: společnost FLOWPAY s.r.o., IČO: 09770747, se sídlem Rooseveltova 613/38, Bubeneč, 160 00 Praha 6, společnost zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 342283, a další naši spolupracující subjekty. Důvod zpřístupnění: spolupracující společnost v rámci systému „FLOWPAY“. 

 • Příjemce: Osoby, které Naší společnosti poskytují nezbytné služby v souvislosti s Vaším úvěrovým financováním. Důvod zpřístupnění: Může dojít k tomu, že budeme potřebovat administrativní pomoc s přípravou smluv pro to, abychom Vám mohli poskytnout úvěrové financování Vašeho podnikání, případně abychom posoudili rizika a vyhodnocení Vaší bonity při poskytování úvěru.

 • Příjemce: Osoba zajištující naše účetní a daňové povinnosti. Důvod zpřístupnění: Potřebujeme, aby poskytovatel účetních a daňových služeb, který je v pozici zpracovatele, vedl naše účetnictví a plnil naše daňové povinnosti.

 • Příjemce: Osoba zajišťující chod aplikací a našeho software (počítačových systémů) včetně osob poskytujících cloudové služby. Důvod zpřístupnění: Potřebujeme, aby nám poskytovatel softwarového vybavení, který je v pozici zpracovatele, servisoval a zajištoval chod informačních systémů.

 • Příjemce: Osoba zajišťující rozesílání e-mailů. Důvod zpřístupnění: Může dojít k tomu, že rozesíláním e-mailů s nabídkou produktů a služeb pověříme třetí osobu, které za tímto účelem poskytneme Vaši e-mailovou adresu.

  1. Rádi bychom Vás informovali, že vždy vyhovíme Vašemu právu získat informace o tom, komu, kdy a za jakým účelem byly Vaše osobní údaje předány. 

  2. Osobní údaje nejsou předávány do zemí mimo Evropskou unii. 

 

IV) Jaká jsou Vaše práva? 

 1. S ohledem na skutečnost, že Naše společnost o Vás zpracovává osobní údaje, náležejí Vám práva, o kterých bychom Vás rádi v této sekci informovali. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakýmkoliv způsobem, který Vám bude vyhovovat a který umožní ověřit, že nás skutečně žádáte Vy (umožní ověřit Vaši identitu), a my se Vám budeme snažit v největší možné míře vyjít vstříc. Abychom ale byli schopni Vám vyhovět co nejlépe, chtěli bychom Vás požádat, abyste svá práva uplatnili písemně na e-mailové adrese info@flowpay.io.
   
 2. Právo na odvolání souhlasu - některé Vaše osobní údaje, zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Je Vašim právem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Souhlas můžete odvolat žádostí na adresu info@flowpay.io. Pokud jde o zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat jednoduše tak, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého obchodního sdělení, popřípadě upravíte Vaše uživatelské nastavení v rámci Vašeho uživatelského profilu. 
   

 3. Právo na přístup - máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás Naše společnost zpracovává, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a jestli je používáme k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje). Kopii Vašich osobních údajů Vám poskytneme bezplatně. Pouze v případě, že by se jednalo o více kopií, dovolíme si po Vás požadovat nezbytnou úhradu za jejich poskytnutí. 
   

 4. Právo na opravu - pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, abychom osobní údaje opravili nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, abychom je doplnili. 
   

 5. Právo na výmaz - Vaším právem je také právo na výmaz Vašich osobních údajů, které Naše společnost o Vaší osobě uchovává a zpracovává. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů: 

 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány; 

 • Vaše osobní údaje zpracovává Naše společnost protiprávně; 

 • odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování Vašich osobních údajů prováděno, a nemáme žádné jiné oprávnění (právní titul) tyto osobní údaje dále zpracovávat; 

 • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu (např. zasílání obchodních sdělení); 

 • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě Našeho oprávněného zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že Náš oprávněný zájem převažuje Vaše právo na výmaz; 

 • existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů; 

 • Naše společnost zpracovává osobní údaje dítěte, aniž by byl dán rodičovský souhlas k takovému zpracování. 
  Dovolujeme si Vás upozornit, že může dojít k situaci, kdy Vaše osobní údaje nemohou být vymazány na základě Vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na Vaši žádosti o výmaz osobních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy po nás zpracování Vašich osobních údajů vyžaduje zákon. V případě, kdy tato situace nastane, bude Vás Naše společnost informovat o důvodu, na jehož základě nemůžou být Vaše osobní údaje vymazány i přes Vaši výslovnou žádost o výmaz osobních údajů.

6. Právo na přenositelnost - další právo, které můžete uplatnit, je tzv. právo na přenositelnost. Na základě tohoto práva můžete žádat o poskytnutí Vašich osobních údajů, které nám byly poskytnuty na základě Vašeho souhlasu a které zpracováváme automatizovaně. Vaše osobní údaje, které splňují tyto podmínky, Vám na požádání poskytneme v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu, popř. je na základě Vaši žádosti předáme jinému správci dle Vašeho určení, pokud to bude technicky proveditelné. 


7. Právo na omezení zpracování - v případech, kdy budete mít pocit, že Vaše osobní údaje zpracovávané Naší společností jsou chybné, máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření přesnosti Vašich osobních údajů a jejich případné opravě. Toto právo máte také v těchto případech: 
zpracování Vašich osobních údajů Naší společností je protiprávní, ale nepřejete si, aby Vaše osobní údaje byly vymazány; 
Naše společnost již nepotřebuje Vaše osobní údaje za účelem, za kterým jsme je zpracovávali, ale Vy trváte na jejich zpracování (zejm. uchování) Naší společností pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků;
vznesl/vznesla jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu Naší společností, přičemž omezení zpracování v tomto případě bude platné po dobu nezbytnou k určení toho, zda náš oprávněný zájem převyšuje nad Vaším právem na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány. 


8. Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu - s ohledem na skutečnost, že některé Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku, na jejímž základě posoudíme, zda je skutečně v našem oprávněném zájmu Vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat nebo zda převažuje Vaše právo na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány 


9. Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu - máte právo vznést námitku proti tomu, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali za účelem přímého marketingu (např. za účelem zasílání obchodních sdělení). V takovém případě bez dalšího přestaneme Vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat. 


10. Právo na stížnost - v případě, kdy všechny výše uvedená práva jsou z Vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem Naše společnost porušuje Vaše práva, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete vznést prostřednictvím kontaktu na Úřad pro ochranu osobních údajů, které jsou dostupné na stránce:
https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006

 • Tyto zásady jsou vyhotoveny v češtině. V případě, že Vám poskytujeme překlad české jazykové verze je tento překlad pouze informativní a v případě rozporů mezi jazykovými verzemi má přednost vždy česká verze.
   

Dotazy prosím směřujte na email info@flowpay.io

bottom of page