top of page

INTRODUCTORY PROVISIONS
The operator of the website www.flowpay.io (hereinafter also "website") is the company FLOWPAY s.r.o., ID No.: 09770747, with its registered office at Rooseveltova 613/38, Bubeneč, 160 00 Prague 6, a company registered at the Municipal Court in Prague under the file No. C 342283 (hereinafter also "operator").
The operator owns all rights arising from intellectual property rights to the website's own content, including text and its design, logo, technical sketches, graphics, all images on this website, as well as to the selection and arrangement of files contained on this website.
The operator hereby issues conditions for the use of the website (hereinafter also "Terms of use"). The website is publicly accessible free of charge, as well as has or may have a user part and its use is governed by these Terms of use.

 

TERMS OF USE
Everyone who accesses the website is its user (hereinafter also "user") within the meaning of these Terms of use.
The user undertakes to comply with applicable laws and regulations, good morals and these Terms of use when using the website and not to damage the good name of the operator or other users in any way. In particular, the user undertakes not to:
interfere with the security, technical site or content of the website or otherwise misuse it,
interfere with the use of the website by other users,
use the website to send unsolicited messages, chain messages, etc.,
send messages to the website containing viruses or any dangerous or harmful programs,
create fake messages for the purpose of falsifying the identity of the sender or attempting to infiltrate the account of other users
attempt to gain unauthorised access to those parts of the website which are excluded from public use; 
disseminate infringing news or material on this website.

 

PROTECTION OF USERS' PERSONAL DATA AND COOKIES
The protection of users' personal data is regulated in the Privacy Policy.
The rules for the use of "cookies" and the ways of their use can be found at www.flowpay.io.

 

LIMITATION OF LIABILITY
The operator may make changes to the website at any time and without prior notice.
The operator is not liable for any possible damages that may occur to user in connection with the use of the website.
The content of the website is of an informative nature, unless the context indicates otherwise (e.g. from a loan agreement, etc.). The operator does not guarantee the accuracy and completeness of the information on the website. Unless the context indicates otherwise or unless otherwise stated in individual cases, the publication of any data and information on the website is not any legal action aimed at establishing a legal relationship between the operator and the user with the exception of these Terms of use or the loan agreement.
The operator is not responsible for the content of websites belonging to third parties that can be visited through the website.
The operator also does not bear any responsibility for advertising or any other form of promotion by any third party through the website.

 

FINAL PROVISIONS
The operator is entitled to change these Terms of use at any time.
These Terms of use are made in Czech. The user understands and agrees that where the operator prepares or provides a translation of the Czech language version of the Terms of use, this translation is only informative and in case of discrepancies between the language versions, the Czech version of the Terms of use always takes precedence.
These Terms of use are effective from 1. 10. 2021.

 

Please direct questions to
info@flowpay.io

affil

Affiliate partnerství podmínky pro web

1. Provozovatelem webových stránek www.flowpay.io (dále též „internetové stránky“) je společnost FLOWPAY s.r.o., IČO: 09770747, se sídlem Rooseveltova 613/38, Bubeneč, 160 00 Praha 6, společnost zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 342283 (dále též „provozovatel“). 

2. Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z práv k duševnímu vlastnictví k vlastnímu obsahu internetových stránek, včetně textu a jejich designu, logu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto internetových stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách. 

3. Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek (dále též „podmínky užívání“). Internetové stránky jsou bezplatně veřejně přístupné, jakož i mají či mohou mít uživatelskou část a jejich užívání se řídí těmito podmínkami užívání. 

 

II) PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ 

1. Každý, kdo přistupuje k internetovým stránkám, je jejich uživatelem (dále též „uživatel“) ve smyslu těchto podmínek užívání. 

2. Uživatel se zavazuje, že se při používání internetových stránek bude řídit platnými právními a jinými předpisy, dobrými mravy a těmito podmínkami užívání a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude: 

a) zasahovat do bezpečnosti, technické stránky nebo obsahu internetových stránek nebo je jinak zneužívat, 

b) zasahovat do používání internetových stránek ze strany jiných uživatelů, 

c) využívat internetových stránek pro rozesílání nevyžádaných zpráv, řetězových zpráv apod., 

d) zasílat na internetové stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy, 

e) vytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů

f) pokoušet se získat neoprávněně přístup k těm částem internetových stránek, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti, 

g) šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy. 

 

III) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELŮ A COOKIES

1. Ochrana osobních údajů uživatelů je upravena v Ochraně soukromí. 

2. Pravidla pro soubory „cookies“ a způsoby jejich používání najdete na www.flowpay.io v nastavení souborů cookie.

 

IV) OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI 

1. Provozovatel může kdykoliv a bez předchozího upozornění provádět změny na internetových stránkách. 

2. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním internetových stránek. 

3. Obsah internetových stránek má informativní charakter, nevyplývá-li z kontextu jinak (např. ze smlouvy o úvěru apod.). Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na internetových stránkách, s výjimkou těchto podmínek či smlouvy o podnikatelském úvěru, nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, nevyplývá-li z kontextu jinak nebo nebude-li v jednotlivých případech uvedeno jinak. 

4. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah internetových stránek patřících třetím stranám, které lze navštívit prostřednictvím internetových stránek. 

5. Provozovatel rovněž nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakoukoli třetí stranou prostřednictvím internetových stránek. 

 

V) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tyto podmínky užívání je provozovatel oprávněn kdykoliv změnit. 

2. Tyto podmínky jsou vyhotoveny v češtině. Uživatel je srozuměn a souhlasí s tím, že tam, kde provozovatel vyhotovuje či poskytuje překlad české jazykové verze podmínek užívání, je tento překlad pouze informativní a v případě rozporů mezi jazykovými verzemi má přednost vždy česká verze podmínek užívání

3. Tyto podmínky užívání jsou účinné od 1.10. 2021.

bottom of page